dimanche 30 septembre 2012

KABARY TAMIN' NY TAOM-BAOVAO 2011 TENY AMBOHIMANGA - ROVA:

HAFATRA: TSY AZO AMIDY MADAGASIKARA !


Tompokolahy sy Tompokovavy,

TANY MASINA I MADAGASIKARA !  Tsy mitovy amin' ny tany rehetra ity Nosy ity, 
Fa natokan' Andriamanitra Andriananahary Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany hiavaka amin' ny tany rehetra !
Eto no silaky ny Saha Edena! 
Eto no misy ny harena ambany tany sarobidy indrindra eran-tany ! 
Eto no misy ny zava-maniry tranainy indrindra eran-tany ! 
Eto no misy ny biby tranainy indrindra eto an-tany ! 
Eto no misy ny vatosoa isan-karany sy betsaka indrindra eto an-tany ! 
Raha ny vatosoa safira any Ilakaka fotsiny dia ampy hamelomana ny vahoaka rehetra eto Madagasikara! 

Firenena tokony handroso amin'izay raha mandeha amin' ny Fahamarinana,
satria amin' ny FAHAMARINANA no hamonjen'Ilay Mpahary ny Firenena !

Noho izany dia TSY AZO AMIDY I MADAGASIKARA ! Ary ny HARENAM-PIRENENTSIKA dia tokony ISIKA TOMPONTANY no MITANTANA AZY FA TSY NY VAHINY !


Ny soatoavina sy ny kolotsainam-pirenenantsika eto Madagasikara dia tsy vao am-polo-taonany, na an-jato taonany akory, fa efa nisy an'arivo taonany ! 
Ny Lamba nenti-paharazantsika dia efa nisy teto an'arivo taonany !                       
Ny Tenin-drazantsika dia anisan' ireo tenim-pirenena raobinifolo tranainy indrindra eran-tany! 


Sarobidy eo anatrehan' Ilay Mpahary i Madagasikara !
Ary isika Tompontany dia nantsoiny ho FIRENENA MASINA sy TARANAKA VOAFIDY !


Koa ho lasa amin'izay anie ny ratsy rehetra !

Ary Andriamanitra Andriananahary, Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany, anie,
handrotsaka ny Fahasoavany, ny Fitahiany, ny Fiadanany ho antsika rehetra, 
Tompontany eto Madagasikara sy ny Zanaka am-pielezana rehetra manerana ny tany, amin'izao Taona Vaovao 2011 izao !

DIA HO AN'ILAY MPAHARY IRERY IHANY ANIE NY VONINAHITRA !Hoy:


Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Filohan' ny Fiombonamben ny Zanakandriana sy Ampanjaka 
eto Madagasikara.


Ambohimanga-Rova, faha-04 Aprily 2011.
(c) copyright.FIHAONAMBEN' NY AMPANJAKA SY ZANAKANDRIANA ETO MADAGASIKARA : FANOMEZANA HO FANAMBOARANA NY ROVAN'AMBOHIMANGA:


Ny Fihaonamben' ny Ampanjaka sy Zanakandriana eto Madagasikara, tarihan' Ny Andriana Rev. Dr. Ndriana Rabarioelina, dia nanao fanomezana vola mitentina 140.000 ariary, ho fanadiovana ny Rovan'Ambohimanga, izay voa mafy tokoa, tamin' ny fandalovan' iny rivodoza Giovanna tamin' ny 14 Febroary 2012 iny.


Ny Rovan'Ambohimanga dia ao anatin' ireo vohitr'andriana sy vohitra masina eto Imerina, izay manana ny lazany manokana tokoa, ary reharehan' i Madagasikara hatrany am-pitandranomasina. Tao no nanjaka ireo mpanjaka toa an'Andriambelomasina sy Andrianampoinimerina.


Vokatry ny rivodoza Giovanna, izay nandalo tamin' ny 14 Febroary 2012, teny amin' ny Rovan'Ambohimanga, dia maro ireo hazo amontana sy hazo jacaranda ary hazo isan-karazany, izay nianjera tanteraka na tapaka, teo amin' ny fiakarana alohan' hidirana ny Rova sy ny toerana antsoina hoe Ambatorangotina ary ny toerana fikabariana antsoina hoe Fidasiana, ao amin' ny Rovan'Ambohimanga. Nisy iraikambinifolo koa ireo tafon' ny trano nanodidina ny Rovan'Ambohimanga izay lasan' ny rivodoza tanteraka.


Misaotra an'Andriamanitra Andriananahary fa tsy nianjera na tapaka ireo hazo amontana roa lehibe eo andrefana sady tena akaikin' ny lapan'ny Mpanjaka Andrianampoinimerina.Nohamafisin' ny Fihaonamben' ny Ampanjaka sy ny Zanakandriana eto Madagasikara hatrany koa ny tokony hanajana ny hasin' ny Rovan'ny Mpanjaka, mba tsy hisy intsony ny lanonana izay tsy misy hifandraisany mihitsy amin' ny fiandrianana sy ny mpanjaka, sy ny tokony hanajana ireo zavatra fady, nanomboka tamin' ny andron' ny mpanjaka, dia ny tsy tokony hitondrana kisoa, toaka, paraky, tongolo ary rongony, eny an-toerana, satria toerana masina ireny.


Manaraka izany dia nanao fanambarana izy ireo fa ny vavaka sy fangataham-pitahina amin' Andriamanitra Andriananahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, Andriamanitry ny razana, irery ihany, no mitondra fitahina, ary izany no tena fomba taloha,

fa ny vavaka amin' Andriamanitra sy ny razana dia mitondra ozona, satria Andriamanitra Andriananahary tsy azo ampitoviana laharana amin' ny razana, izay voaharian'ILay Mpahary.


Farany, ny Fihaonamben' ny Ampanjaka sy ny Zanakandriana eto Madagasikara dia manao antso avo amin'ny mpiray tanindrazana rehetra mba hiaro ny vakokam-pirenena sy ny vohitra masina rehetra manerana an' i Madagasikara.


Ambohimanga, vohitra masina, 16 Febroary 2012.


Ny Andriana Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Filohan' ny Fihaonamben' ny Ampanjaka sy ny Zanakandriana eto Madagasikara.


-

FANAMBARAN' NY ANDRIANA TAO MANJAKAMIADANA:
Ny Fihaonamben’ ny Ampanjaka sy ny Zanakandriana eto Madagasikara dia:

1. Manameloka tanteraka ny fangalàrana ny satroboninahitry ny Mpanjakavavy Ranavalona I (1828-1861) sy ny fandoroana ny Lapan’ i Manjakamiadana tamin’ ny 06 Novambra 1995 ary ny famindràna antsokosoko ny taolambalon’ ny mpanjaka tamin’ ny taona 2008 avy tao amin’ ny Rova Antananarivo.

2. Tsy hipetra-potsiny fa hanao fanadihadihana manokana mba hahitàna ny marina rehetra. Ary aoka ho saziana faran' izay mafy indrindra ireo nahavanon-doza nanao izany satria nangaron-dapa (anisan' ny heloka roambinifolo mahafaty).

3. Milaza an’izay manana na mahita iny satroboninahitry ny mpanjaka iny, sy ireo vakoka sarobidy rehetra, mba hamerina izany satria fanànam-pirenena ireny.

4. Manao antso avo amin’ ny Ambanilanitra rehetra, mba tsy hanaonao foana, fa hanaja tanteraka ny hasin’ ny toerana masina sy ny toerana manan-tantara rehetra manerana ny Nosy, indrindra ireo Rovan’ ny Mpanjaka izay manana hasina manokana, ary hanaja toy ny anak’andriamaso ny hasina sy ny soatoavina ary ny kolotsaina maha-izy azy sy mampiavaka azy ny firenentsika.

5. Miantso ny Ambanilanitra rehetra mba hiaro ny vakoka sy ny harem-pirenentsika rehetra manerana ny Nosy.

Manambara koa fa lahara-pahamehana ny fanarenana ny Rovan’ ny mpanjaka rehetra manerana ny Nosy, indrindra ny Rova Antananarivo misy ny Lapan’ i Manjakamiadana, Besakana, Tranovola, Manampisoa, araka ny soatoavina sy ny fomba nentim-paharazana. Koa aoka tsy ho haondrahana any ivelany intsony ny hazo masina sy ny hazo sarobidy rehetra fa hanantanterahana izany.

6. Miantso ny Ambanilanitra hiaro ny tanindrazana, satria efa tafahoatra loatra ny gaboraraka, ny tsy fahamarinana, ny kolikoly, ny fanitsakitsahana ny soatoavina sy ny kolotsainam-pirenentsika, efa lasa tantely afa-drakotra ny harem-pirenena, efa tafahoatra loatra ary tena mihaom-pampana ny fivarotana tanindrazana amin’ ny vahiny.

7. Miantso ny Zanak’Arivolahy tsy maty indray andro sy ny Ambanilanitra rehetra. Ampy izay ny famiravirana. Aoka tsy handefitra intsony isika manoloana ny fanitsakitsahan’ny vahiny ny tanindrazantsika. Tompony isika fa tsy mpangatak’atiny. Efa eo an-tokonam-baravarana ny fahavalo, koa mitsangàna daholo! Efa tonga ny fotoana, koa atambaro ny hery!


Tany Masina i Madagasikara! Ary isika tompontany dia nantsoin’ Ilay Mpahary ho Fanjakam-Pisorona sy Firenena masina! Ary nantsoin’ ilay Mpahary koa isika handeha amin’ ny Fahamarinana.

"HITAHY izay MANISY SOA anao Aho, fa HANOZONA izay MANOZONA anao..." (Genesisy 1:3)."Dia ho FANJAKA-MPISORONA sy ho FIRENENA MASINA ho Ahy hianareo" (Bokin' ny Eksodosy 19:6), ary “NY FAHAMARINANA MANANDRATRA NY FIRENENA" (Ohabolana 14:34).


Ho an’Andriamanitra Andriananahary, Zanahary, Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany irery ihany ny Voninahitra, ao amin' i Jesoa Kristy, Andriamanitra tonga nofo, Ilay Mpanjakan' ny mpanjaka sy Tompon' ny tompo, ary Fiadanana ho an’ ny olona rehetra izay ankasitrahany!


Antananarivo, vohitra masina, faha-07 Desambra 2011.


Hoy:

Ny Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Filohan’ ny Fiombonamben’ ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara.

mardi 25 septembre 2012

NY LAPAN' I MANJAKAMIADANA MARIKY NY FIANDRIANAM-PIRENENA DIA TSY MAINTSY MIJORO SY HAMIRAPIRATRA INDRAY !

:

Madagasikara, Tany Masina, dia efa nànana ny Fahaleovatenam-pirenena sy ny Fiandrianam-pirenena talohan' ny fanjanahantany. Ary efa anisan' ny firenena lehibe sy matanjaka indrindra teto amin' ny Ranomasimbe Indiana sy Afrika izy tamin' ny Taonjato faha-19, ary mbola natanjaka noho i Japana talohan' ny vanim-potoanan' ny Emperora Meiji.

Ireo Andriana manjaka teto Imerina sy teto Madagasikara dia nampandry ny tany sy ny firenena noho ny ady tsy nisy farany teo amin' ny vahoaka sy teo amin'ny foko isan-karazany, ary nanambatra ireo fanjakana isam-poko ho fanjakana iray lehibe. Vokatr'izany, ny Rovan' Antananarivo dia mariky ny fahaleovantenam-pirenena sy ny Firaisam-pirenena ary ny Fiandrianam-pirenena.

Nisy nandoro tamin'ny 06 Novambra 1995 ny Rovan'antananarivo, izay nisy ny Lapa Besakana, Manhitsielafanjaka, Tranovola, Manampisoa sy ny Lapan'i Manjakamiadana, miaraka tamin' ny Fasana Fitomiandàlana, ary ireo Fasan' ny Mpanjakalahy sy Mpanjakavavy.


Iza no nandoro ny Lapan' i Manjakamiadana ? Raha ny tantara no jerena dia efa tamin' ny taona 1642 ny frantsay no tia hanjanaka an' i Madagasikara. Ary tamin'ny Konferansa tany Berlin tamin' ny taona 1885 dia nanapa-kevitra ireo firenena vazaha tandrefana efatrambinifolo fa hizara sy haka an' i Afrika sy Madagasikara.

Ho tohin'izany dia vazaha frantsay repoblikana mpanjanantany vaovao, niaraka tamin' ny karana sy malagasy mpamadika tanindrazana, no nampandoro sy nandoro ny Rovan'Antananarivo, tamin' ny lasantsy kerozene, tamin' ny 06 Novambra 1985.


Noho izany, ny Fihaonambe ny Ampanjaka sy ny Zanakandriana eto Madagasikara dia manao zao fanambarana izao: Voaozona izay rehetra nampandoro sy nandoro ny Rovan' Antananarivo sy ireo izay rehetra tsy manaja ny soatoavina ary ny kolotsainan' ny Ampanjaka sy ny firenena, ary koa ireo rehetra nandroba na mandroba ny harem-pirenena rehetra eto Madagasikara.

Hotahina kosa izay rehetra manaja ny soatoavina sy ny kolotsainan'ny Ampanjaka sy ny firenena, sy miaro ny harenam-pirenena ary ny tontolo iainana eto Madagasikara.

Fa ny Rovan' Antananarivo dia tsy maintsy mijoro sy hamirapiratra indray, ary tsy misy afaka ahasàkana izany !


TANY MASINA I MADAGASIKARA !


Hoy ny Tenin'Andriamanitra Andriananahary: "HOTAHINA izay rehetra MANISY SOA ANAO, fa HOZONINA kosa izay rehetra MANOZONA ANAO" (Genesisy 12:3)


Antananarivo, Vohitra Masina, faha-06 Novambra 2011.


Ny Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
Filohan' ny Fiombonamben' ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara.